vinice

Pouzdřanská step Kolby

Rozloha

Území je zvláště chráněno

Nadmořská výška

157,13 ha od 10. 5. 1946 174 - 302 m

Geologie

Jihozápadnímu okraji Hustopečské pahorkatiny vévodí zdáli viditelný Pouzdřanský kopec, na starých mapách německy nazývaný „Hutberg“, tedy „Klobouk“, na jehož úbočí se ve vrcholném jaře stříbřitě leskne záplava kavylových trávníků. Asi by se nenašel v našich zemích přírodovědec či „přírodomil“, který by královnu moravských stepí neznal či o ní neslyšel. Vrcholek kopce je ve výšce 294 m n.m. Avšak nejvyšší bod celého území se nachází ve 308 m n.m v místech, kde na hřbet Pouzdřanského kopce od severu navazuje lesní komplex na členitých svazích padajících k levému břehu řeky Svratky, tedy o celých 140 výškových metrů níže.

Les Kolby, který propůjčil jméno i zdejším známým vinicím, je doslova i obrazně tak trochu ve stínu menší, avšak proslulé Pouzdřanské stepi. Přesto je s ní nerozlučně spjat a propojen nejen administrativně, ale i přírodními vazbami. Celý rozsáhlý komplex lesa, lesních lemů, křovin, postagrárních lad, ale především stepních trávníků náleží mezi biologicky nejcennější lokality v ČR.

Už několik generací přírodovědců si uvědomuje mimořádnou hodnotu a význam této lokality. Dokladem toho je, že jde o jedno z nejstarších chráněných území na Moravě. Pouhý rok po skončení 2. světové války v Evropě zřídila Okresní správní komise v Mikulově na Pouzdřanském kopci botanickou reservaci. O 40 let později k ní byl přidán kus navazujícího lesa zvaný Kolby. A od roku 1992 již existovala Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby. V roce 2014 pak došlo k významnému zvětšení výměry a změně kategorie na národní přírodní památku. Území je zároveň evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.

Chráněné území v kategorii národní přírodní památka bylo vyhlášeno 7. 11. 2014 vyhláškou Ministerstva životního prostředí na celkové výměře 156,74 ha. Z této plochy připadá zhruba 100 ha na les.

flora

Flóra

Je u Pouzdřan opravdu step?

Zdánlivě nesmyslná otázka má svoje opodstatnění. Většina sucho- a teplomilných travnatých porostů u nás, kterým máme ve zvyku říkat „stepní“, totiž s pravou stepí nemá až tak mnoho společného. Hlavně to, že podobně vypadá. Ve skutečnosti se ale zpravidla jedná o náhradní vegetaci, která se vytvořila druhotně za notného přispění člověka. V místech, která lidé dříve obhospodařovali tak, že nemohla zarůst křovinami či lesem, dnes nacházíme často druhově pestré suché trávníky několika různých typů. Některé se nachází na místech pastvin, políček, sadů či vinic, jiné se kosily. I na Pouzdřanské stepi takové porosty jsou. Raději než „stepi“ jim tedy říkejme třeba „stepní lada“. Velká část zejména východních svahů kopce i svahy pod Kolbami je dnes porostlá širokolistým suchým trávníkem, kterému dominuje zejména válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), statná výběžkatá tráva s širokými listy. V těchto porostech najdeme řadu rostlinných druhů, které dnes z krajiny mizí proto, že jejich lokality zarůstají dřevinami, invazními rostlinami a nikdo se už o ně nestará. Tady, v národní přírodní památce, se je ale snažíme z  pomocí kosení či pastvy udržovat. Jedním z prvních nápadných poslů jara je tady hlaváček jarní (Adonis vernalis). V květnu zde vykvétá vstavač vojenský (Orchis militaris), kosatec různobarvý (Iris variegata) a během léta hvězdnice chlumní (Aster amellus) nebo oman německý (Inula germanica).

Navzdory výše řečenému jsou i u nás místa, která si snad opravdu zaslouží označení za step. Na příkrých vysychajících svazích, vystavených žáru letního slunce v oblastech s nízkým množstvím srážek, se dodnes přirozeně udržuje travnatá vegetace i bez většího přispění člověka. Jihozápadní svahy a temeno Pouzdřanského kopce porůstají souvislé porosty tvrdých, trsnatých trav – kavylu sličného (Stipa pulcherrima), kavylu vláskovitého (Stipa capillata) a kostřavy valiské (Festuca valesiaca). Květnové moře stříbřitých kavylů vlnící se ve větru je viditelné zdaleka a stalo se jakýmsi symbolem lokality. Máme zato, že tyto porosty opravdu mohou být pozůstatkem poslední doby ledové, a že tak nějak Pouzdřanská step vypadala i tehdy. Tuto vegetaci nazýváme panonským stepním trávníkem. Kromě zmíněných trav do něj patří i další druhy, které jsou zřejmě glaciálním reliktem, a Pouzdřany jsou pro ně jednou z několika lokalit v ČR. K nim patří např. pelyněk Panćicův (Artemisia pancicii) nebo kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus). Vedle kavylů je dalším charakteristickým druhem katrán tatarský (Crambe tataria), který v době květu zdáli připomíná pasoucí se ovce  S oteplujícím se klimatem se stepní porosty postupně doplňovaly dalšími teplomilnými druhy. Dnes zde najdeme např. kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), bezobalka sivá (Trinia glauca), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), sesel pestrý (Seseli pallasii), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon) šanta lesostepní (Nepeta nuda) nebo len chlupatý (Linum hirsutum).

Speciality na okraji

Překvapujícím se může zdát, že jedním z nejcennějších prvků Pouzdřanské stepi je vegetace okrajů polí a obnažených míst na mezích teras se souborem vzácných plevelných druhů. Tyto nenápadné rostlinky často opomíjíme, ale některé jsou dnes mimořádně vzácné, a rozhodně je nenajdeme na běžných širých lánech, kde několikrát ročně jezdí postřikovač. K těmto vzácnostem patří dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos) s ježatými plody, které se skvěle chytají na srst zvířat nebo lidský oděv a obuv, což je skvělý způsob jak se rozšířit dále. Vzácností, názvem a některé i svým vzhledem za nimi nezaostávají např. zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys), hojník chlumní (Sideritis montana), chruplavník větší (Polycnemum majus), vrabečnice roční Thymelaea passerina), hlaváček letní (Adonis aestivalis) nebo čistec roční (Stachys annua).

Není keř jako keř

Kromě běžných a známých keřů, jako je růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus laevigata) nebo svída krvavá (Cornus sanguinea) zde místy narazíme na nápadně nízké porosty několika poměrně vzácných keříků, jako jsou růže galská (Rosa gallica) s nápadně velkými růžovými květy, bíle kvetoucí růže trnitá (Rosa spinosissima) s větvičkami hustě pokrytými tenkými trny anebo třešeň křovitá (Prunus fruticosa) – kuriózně nizoučká višnička s malinkými hořkými plody.

Les jako botanická zahrada

Travnatá step se ve své severní části pozvolna mění v něco, co bychom mohli nazvat lesostepí - v nízký světlý porost na jižním svahu s rozptýlenými duby pýřitými (Quercus pubescens) a jadranskými (Quercus virgiliana), kde stále roste řada stepních druhů bylin, ale přibývají také rostliny suchých lesních lemů, jako nepřehlédnutelná třemdava bílá (Dictamnus albus) nebo kakost krvavý (Geranium sanguineum) či pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides). S tím, jak se terén v lese překlápí do severně orientovaných členitých svahů ubíhajících dolů k toku Svratky, mění se i tvář lesních porostů. Stepní doubravy, které porůstají hřbet dělící step od lesa, jsou nahrazeny panonskými dubohabřinami, kde jsou zmíněné teplomilné duby nahrazeny habrem obecným (Carpinus betulus), dubem zimním (Quercus petraea) a javorem babykou (Acer campestre). Pro lesní porosty na Kolbách jsou typické světlomilné druhy křovin jako je dřín (Cornus mas) a klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Neobyčejně pestré bylinné patro během jara několikrát promění barevný kabát. Nejprve se v březnu objeví koberce sněženek (Galanthus nivalis), následované v dubnu směsicí barev dymnivek (Corydalis sp.), křivatců (Gagea sp.), zapalice žluťuchovité (Isopyrum thalictroides). V květnu pak na úpatí svahů v lese vykvetou doslova hektary česneku medvědího (Allium ursinum). Dále během sezony v lese vykvétají i opravdové klenoty, jako medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) nebo vzácný kosatec trávovitý (Iris graminea).

fauna

Fauna

O nic méně než z botanického je lokalita významná i ze zoologickeho hlediska. Byť neexistuje o NPP Pouzdřanská step - Kolby souhrnné zoologické dílo, bylo odtud popsáno několik druhů nových pro vědu. Řada druhů zde má jediné známé místo výskytu v České republice či zde má své největší populace. Byla zde objevena např. vzácná žížala vázané na sprašové substráty Allolobophora hrabei. Významnými druhy bezobratlých živočichů jsou motýli, mezi nimi ostruháček česvinový (Satyrium ilicis) a z brouků např. evropsky významný druh střevlík uherský (Carabus hungaricus) nebo krajník zlatotečný (Calosoma auropunctatum). Mimořádně početné zastoupení nejméně pěti druhů zde mají majky (Meloe sp.), a to včetně kriticky ohrožené majky uralské (Meloe uralensis). Pouzdřanská step je také jednou z několika recentních lokalit ságy stepní (Saga pedo) v České republice. Na dřevo starých stromů jsou vázány mimo jiné dva z největších brouků našeho kontinentu, roháč obecný (Lucanus cervus) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo).

Na lokalitě je prokázáno hnízdění kolem 60 druhů ptáků. V zemniku při přijezdové cestě od Pouzdřan je velmi známá hnízdní kolonie vlhy pestré (Merops apiaster). Tito exoticky pestří ptáci, jejichž štěbetání už neodmyslitelně dotváří kolorit Pouzdřanské stepi, také hnízdí v mezích okolních vinic. V lese hnízdí krahujec obecný (Accipiter nisus) nebo krkavec (Corvus corax), v dutinách starých ovocných stromů na stepi pak krutihlav obecný (Jynx torquilla). Porosty křovin rozptýlených po stepi jsou mimořádně důležité pro drobné pěvce. Zde hnízdí například bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), pěnice vlašská (Sylvia nisoria). V trávě hnízdí nenápadný, avšak poměrně vzácný strnad luční (Miliaria calandra).

fauna

Víte že?